بازپذیری سطح ۲ (ویژه دارندگان سطح ۱ یا طلابی که حداقل ۷۵ واحد درسی را درحوزه های مصوب گذرانده باشند)