۰۲۵-۳۲۱۱۲۲۲۲

بازپذیری سطح ۲ (ویژه دارندگان سطح ۱ یا طلابی که حداقل ۷۵ واحد درسی را درحوزه های مصوب گذرانده باشند)

ثبت نام فعالی در این مقطع وجود ندارد. ممکن است زمان ثبت نام به اتمام رسیده باشد!