سطح ۲ (ویژه دارندگان مدرک دیپلم و کاردانی یا کارشناسی رشته های غیرمرتبط و بالاتر)