سطح ۳ (ویژه دارندگان مدرک سطح ۲ یا کارشناسی رشته های مرتبط)