اتباع غیر ایرانی نمی توانند در آزمون بازپذیری بخش ایرانی شرکت کنند .ایشان در بخش بین الملل و در زمان خاص میتوانند در آزمون بازپذیری طلاب بین الملل شرکت نمایند زمان این پذیرش را از طریق شماره 02532112474 یا 02532112162 جویا شوید

این مقطع تحصیلی ویژه داوطلبان ایرانی است که دارای مدرك سطح 2 حوزه یا کارشناسی رشته‎های مرتبط است و داوطلبان غیرایرانی دارای مدرک سطح 2، لازم است در آزمون سطح 3 بین الملل شرکت کنند.

 

اتباع غیر ایرانی در صورت داشتن شرایط زیر می توانند فقط در برنامه های حضوری جامعه الزهرا شرکت نمایند:1.مدرک تحصیلی آنها صادره ازمراکز علمی – آموزشی ایران باشد.2. دارای پاسپورت الکترونیکی با حداقل یک سال اعتبار و اقامت قانونی حداقل شش ماه در زمان پذیرش نهایی باشند.3. سکونت با سرپرست قانونی در قم داشته باشند.

خیر، شرط شرکت دراین دو برنامه برای اتباع ، زندگی با همسر یا والدین (سرپرست قانونی) درقم است.

خیر، شرط شرکت برای اتباع، زندگی با همسر یا والدین در قم و داشتن حداقل مدرک دیپلم که صادره ازمراکز علمی – آموزشی ایران باشد و داشتن پاسپورت الکترونیکی است. 

پذیرش خواهران غیر ایرانی منوط به دارا بودن  گذرنامه الکترونیکی با حداقل یک سال اعتبار و اقامت قانونی حداقل شش ماه در زمان پذیرش نهایی است.