دراین برنامه که فقط شامل برنامه تمام وقت خوابگاهی و روزانه می باشد به دلیل فشرده بودن ساعات درسی واحدهای درسی دوره ی تکمیلی را درعرض 2 سال می گذرانند.