روند انتقالی به این صورت است که  متقاضی با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود فرم درخواست انتقالی را پر کرده و مدرسه  مدارک و فرم درخواست وی را به مرکز مدیریت قم یا خراسان ارسال می کند، سپس در صورتی که مرکز مدیریت خراسان (برای مدارس تحت اشراف مرکز مدیریت خراسان) ویا  مرکز مدیریت قم(برای مدارس تحت اشراف مرکز مدیریت قم) تشخیص دهد که طلبه شرایط لازم را برای انتقالی دارد به جامعة الزهراء (س) معرفی می کند. بنابر این بخش انتقالی جامعة الزهراء (س) تنها  با توجه به مدارکی که از مرکز مدیریت قم یا خراسان دریافت می‌کند به تطبیق واحدهای گذرانده طلاب اقدام خواهد کرد. شماره  تماس مسئول انتقالی در مرکز مدیریت قم سرکار خانم هاشمی02532144248 و شماره تماس مسئول انتقالی در مرکز مدیریت مشهد سرکار خانم هاشمی 05132008123 می باشد

پاسخ این سؤال منوط به این است که ابتدا مرکز مدیریت با انتقالی داوطلب موافقت کند و سپس اصل واحدهای گذرانده وی را با مهر و امضا به جامعة الزهراء (س) ارائه کند. جامعه الزهرا نیز طبق ضوابط و آیین نامه های تطبیق دروس آنرا تطبیق میدهد وممکن است تفاوتهای در تطبیق بعضی دروس وجود داشته باشد